Kompleksowa rehabilitacja... Kompleksowa rehabilitacja...

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie informuje, że od 01 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2019 roku będzie realizowało projekt pn. „Kompleksowa rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w Zespole Rehabilitacyjno – Terapeutycznym”.

Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych od 3 do 24 r.ż. z terenu powiatu iławskiego i nowomiejskiego.

Zaplanowane w ramach projektu działania przyczynia się do zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych i ich aktywności oraz wpłyną na poprawę: samopoczucia, samooceny, zdrowia a w dalszej perspektywie wpłyną na poprawę jakości życia. W szerszym kontekście realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego i poczucia izolacji osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.

Cel ten będzie realizowany poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań na rzecz ich integracji i aktywizacji społecznej, m.in. poprzez:

- prowadzenie ciągłej i kompleksowej rehabilitacji i terapii,

- zwiększenie dostępu do specjalistów.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentacji rekrutacyjnej od dnia 13.03.2017r. do 24.03.2017r. w siedzibie Stowarzyszenia w Iławie przy ul. 1 Maja 5A, pok. Nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. 7.00 – 15.00.

Więcej informacji i dokumentację rekrutacyjną można znaleźć na stronie Stowarzyszenia www.psouu.ilawa.pl

Wszystkich niezbędnych informacji dotyczących projektu udziela p. Marian Wilkowski tel. 89 649 79 49 

REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW 

Załączniki:

1)      DEKLARACJA,

2)      OŚWIADCZENIE,

3)      ZGODA.


dodano 2017-03-14

Rozlicz PIT z PITax.pl