Działania Dziennego Centrum Aktywności Działania Dziennego Centrum Aktywności

Zadanie pt. „Dzienne Centrum Aktywności” jest finansowane ze środków Gminy Wiejskiej Iława. W zadaniu bierze udział 5 osób, które zamieszkują Gminę Iława- są to osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

Głównym celem realizacji zadania jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Cel jest realizowany poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, podejmowanie działań na rzecz ich integracji i aktywizacji poprzez formy takie jak:

- zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami aktywnych form spędzania czasu, aktywizacja społeczna;

- podtrzymanie lub poprawa ogólnej sprawności, samodzielności i zaradności życiowej uczestników zadania poprzez udział w treningach umiejętności społecznych i zajęciach arteterapii;

- preorientacja zawodowa, nabycie lub rozwinięcie podstawowych cech/umiejętności zawodowych

oraz

- stworzenie warunków do realizacji i rozwoju zainteresowań.

Nad realizacją powyższych celów czuwa asystent osoby niepełnosprawnej, do którego Uczestnicy projektu mogą zgłaszać się ze swoimi problemami i zwątpieniami. Każdy z uczestników ma swój Indywidualny Plan Aktywności, w których zawarte są cele do zrealizowania podczas trwania zadania.

            Realizacja projektu przebiega od poniedziałku do piątku w siedzibie PSONI Koło w Iławie, dzięki czemu uczestnicy projektu mają okazję funkcjonować wśród społeczeństwa z podobnymi schorzeniami. Uczą się integrować z innymi, nawiązywać i podtrzymywać kontakty. Dzięki temu mogą rozwijać swoje umiejętności społeczne, tj.: prowadzenie rozmowy, kreowanie poglądów na niektóre tematy oraz wyrażanie ich podczas dyskusji.

Oprócz umiejętności społecznych uczestnicy projektu mają okazję poznać czym jest praca oraz jakie obowiązki mają praktykanci. I chociaż sami pracują póki co nad określeniem swoich mocnych i słabszych stron jako potencjalni pracownicy, to intensywnie myślą nad charakterem pracy, którą mogliby wykonywać. Będąc świeżymi absolwentami szkoły bardzo ciężko podjąć decyzję o swojej profesji. Zajęcia tematyczne na różnych pracowniach pomagają rozjaśnić nieco w głowach, ale również pomagają zaznajamiać się z podstawowymi czynnościami pracowniczymi. Pomoc w przygotowaniu stanowiska pracy oraz pomoc w posprzątaniu po zakończeniu- to jedne z najważniejszych czynności w procesie pracy, chociaż tak bardzo niedoceniane.

            Uczestnicy Dziennego Centrum Aktywności przebywają nie tylko w budynku Stowarzyszenia, ale często spacerują. Dzięki temu ich kondycja mogła wzrosnąć, ale to jest też możliwość sprawdzenia „w praniu” podstawowych umiejętności społecznych, takich jak: używanie zwrotów grzecznościowych, odnajdywanie się w sklepach samoobsługowych lub zwracanie się o pomoc do ekspedientek.

  

  


dodano 2018-12-05

Rozlicz PIT z PITax.pl