Statut Statut

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 Art. 1

§ 1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zwanym dalej Stowarzy­sze­niem jest organi­zac­ją pozarządową, niedochodową i samo­pomo­cową. Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób z upośledzeniem umysłowym w Polsce, ich rodzin i opiekunów praw­nych.

§ 2. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest kontynuatorem działalności założonego w roku 1963 Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci oraz kół tere­nowych, przemianowa­nego od 1984 roku na Krajowy Komitet Po­mocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym. Dotyczy to w szczególności kontynuowania członkostwa Komitetu Po­mocy Dzieciom Specjalnej Troski (od 1970 r.) w Międzynarodowej Lidze Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

§ 3. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym działa na pod­stawie prawa o sto­warzy­sze­niach, zgodnie z porządkiem prawnym i Konstytucją RP.

§ 4. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i ma osobowość prawną. Jednostkami terenowymi Stowarzy­szenia są Koła, o których mowa w rozdziale V, a które mogą uzyskiwać osobowość prawną na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Koła oraz uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

        Koła bez osobowości prawnej korzystają z osobowości prawnej Stowarzyszenia na podstawie pełnomocnictw Zarządu Głównego.

§ 5. Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, posiadające osobowość prawną, pozostają w strukturach Stowarzyszenia jako jego terenowe jednostki organizacyjne, są podporządkowane władzom Stowarzyszenia, określonym w rozdziale IV Statutu Stowarzyszenia oraz realizują cele Stowarzyszenia w formach i przy pomocy środków działania przewidzianych w tym statucie.

§ 6. Stowarzyszenie używa znaku w kształcie prostokąta, z obra­zem otwierających się drzwi i syl­wetką osoby wychodzącej z ciemności ku słońcu, z napi­sem: „Otwórz­my przed nimi życie” oraz skrótu PSOUU.

Art. 2

§ 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczy­pospo­litej Polskiej.

§ 2. Siedzibą naczelnych władz Stowarzyszenia jest miasto War­szawa.

§ 3. Stowarzyszenie współpracuje z Inclusion International - Międzynarodową Ligą Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Inclusion Europe oraz może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o działalności zbliżonej do celów statutowych Sto­warzy­szenia.

Art. 3

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków i wolontariuszy niebędących członkami Stowarzyszenia. Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Art. 4

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków prze­strzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

Art. 5

Cele określone w art. 4 Stowarzyszenie realizuje przez:

§ 1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób z upośledzeniem umysłowym i zaspokajanie ich po­trzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, miesz­kalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji w in­tegracji z otwartym środowiskiem, a także wspierania w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, ochrony i pomocy prawnej.

§ 2. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opie­kunów osób upośledzonych umysłowo.

§ 3. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym upośledzonym umysłowo przebywającym w placówkach opieki całkowitej sprzyjających warunków rozwoju, godnego życia w integracji z otwartym środowiskiem tak dalece, jak tylko jest to możliwe oraz przestrzegania wobec tych osób praw człowieka.

§ 4. Tworzenie osobom z upośledzeniem umysłowym warun­­ków decydowania w swoich sprawach zarówno w ro­dzinach, jak i w placówkach oraz w formach wsparcia, z których korzystają.

§ 5. Udzielanie wsparcia swoim upośledzonym umysłowo członkom, aby oni sami mogli występować w swoim imie­niu, mię­dzy innymi poprzez doradztwo, szkolenie, asystowa­nie i opiekę prawną a także występowanie w interesie indywidualnych osób z upośledzeniem umysłowym.

§ 6. Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowied­niego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.

§ 7. Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, działalności leczniczej, terapii, w tym socjoterapii, edukacji, rewalidacji i wychowania, m.in. w formie wychowania przedszkolnego i wspierania rozwoju oraz będących realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; edukacji obywatelskiej, europejskiej i ekologicznej oraz działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, sezonowego wypoczynku, kulturalnej, sportowej i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności; organizowanie dowozu itp., z uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach.

§ 8. Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym, samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaga­nego na otwartym rynku pracy a także edukacji ustawicznej.

§ 9. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w szczególności:

  • grup samopomocowych,
  • grup wsparcia,
  • usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej w domu i poza nim, również w sytuacjach kryzysowych,
  • placówek stałego i czasowego (w tym dziennego) pobytu,
  • informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy ofiarom przemocy i wypadków (w tym komunikacyjnych) itp.

§ 10. Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów rządowych i samorządowych oraz ze środków własnych, form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 11. Określanie i przestrzeganie wymagań etycznych i działalność informacyjna wobec członków i pracowników Stowarzyszenia, a w szczególności wobec pracujących bezpośrednio z osobami upośledzonymi umysłowo.

§ 12. Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w cha­rakterze wolontariuszy oraz two­rzenie warunków dla ich działalności.

§ 13. Współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolic­kim i innymi związkami wyzna­nio­wymi, a także placówkami i oso­bami fizycz­nymi dla realizacji celów statutowych wymienio­nych w rozdz. II artykuł 4.

§ 14. Działalność ekspercką i inspirowanie badań naukowych w dziedzinie upośledzenia umysłowego oraz współdziałanie w ich prowa­dzeniu a także przyczy­nianie się do stosowania wyników badań w prak­tyce.

§ 15. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności członków i pracowników Stowarzyszenia, nauczycieli, pracowników socjalnych, prawników, terapeutów oraz wolontariuszy.

§ 16. Prowadzenie działalności wydawniczej.

§ 17. Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyza­torskiej i innej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

§ 18. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagra­nicz­­nymi, Unią Europejską i krajami w niej stowarzyszonymi oraz społecznościami i instytucjami w różnych krajach, zwłaszcza europejskich.

§ 19. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.

§ 20. Inną działalność korzystną dla realizacji celów statu­towych Stowarzyszenia.

Art. 51

§ 1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

1.     58.11.Z Wydawanie książek

2.     58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

3.     58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

4.     58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

5.     70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

6.     72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

7.     72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

8.     78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

9.     78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej

10.  78.30.Z      Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

11.  79.12.Z      Działalność organizatorów turystyki

12.  82.30.Z      Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

13.  85.10.Z      Wychowanie przedszkolne

14.  85.20.Z      Szkoły podstawowe

15.  85.31.A      Gimnazja

16.  85.32.C      Szkoły specjalne przysposabiające do pracy

17.  85.42.A      Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych

18.  85.51.Z      Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

19.  85.52.Z      Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

20.  85.59.B      Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

21.  85.60.Z      Działalność wspomagająca edukację

22.  86.10.Z      Działalność szpitali

23.  86.90.A      Działalność fizjoterapeutyczna

24.  86.90.E      Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

25.  87.10.Z      Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

26.  87.20.Z      Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

27.  87.30.Z      Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

28.  87.90.Z      Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

29.  88.10.Z      Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

30.  88.91.Z      Opieka dzienna nad dziećmi

31.  88.99.Z      Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

32.  90.04.Z      Działalność obiektów kulturalnych

33.  91.01.A      Działalność bibliotek

34.  90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

35.  93.19.Z      Pozostała działalność związana ze sportem

36.  94.11.Z      Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

37.  94.99.Z      Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

38.  49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany.

§ 11 Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

1.     47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

2.     49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

3.     56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

4.     79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,

5.     87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

6.     88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

7.     85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

8.     93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

 § 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą związaną i w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, z której zarobek może być przeznaczany wyłącznie na te cele.

§ 3. Działalność gospodarczą oprócz Zarządu Głównego mogą prowadzić wyłącznie Koła z osobowością prawną.

§ 4. Zarząd Główny oraz Koła z osobowością prawną mogą tworzyć i uczestniczyć w spółkach kapitałowych, przy czym zysk osiągany z tego tytułu może być przeznaczony wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

Rozlicz PIT z PITax.pl