Zajęcia Zajęcia

Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania z obszaru rehabilitacji zawodowej i społecznej, których celem jest poprawa sprawności w ogólnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej, w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nią niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia - na miarę indywidualnych możliwości, w tym również podjęcia zatrudnienia.

Zróżnicowane formy zajęć i indywidualnie dobrane metody pracy ukierunkowane są na zdobywanie umiejętności z zakresu samoobsługi i zaradności osobistej, uczenie, rozwijanie i utrwalenie cech pracowniczych oraz umiejętności zawodowych i innych umiejętności wynikających z udziału w różnych formach terapii pracą i formach wspomagających.

Terapeutyczno - wychowawczym aspektem WTZ, jest przygotowanie uczestników do życia poprzez kształcenie preferowanych społecznie zachowań i postaw, kompetencji komunikacyjnych, cech dobrego pracownika oraz pełnienia różnych ról społecznych. Kompleksowe oddziaływanie rewalidacyjne ma również na celu rozwijanie zainteresowań, utrzymywanie aktywności umysłowej uczestnika na optymalnym dla niego poziomie, wpływanie na poprawność kontaktów społecznych i stanów emocjonalnych.

Każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji i terapii w pracowni tzw. podstawowej oraz w innych pracowniach według indywidualnych potrzeb, predyspozycji, zainteresowań i wskazań wynikających z diagnozy.

 

Rodzaj prowadzonych zajęć:

z zakresu ogólnego usprawniania:

 • terapia grupowa, indywidualna i zbiorowa
 • arteterapia
 • muzyko-, choreo-, teatroterapia
 • ludoterapia
 • ergoterapia
 • estetoterapia
 • biblioterapia
 • wsparcie psychologiczne
 • socjoterapia
 • fizjoterapia, kinezyterapia
 • przygotowanie do pracy
 • zajęcia rekreacyjne;

z zakresu rozwijania umiejetności życia codziennego:

 • ćwiczenia wykonywania czynności codziennych, samoobsługowych
 • ćwiczenia w zakresie higieny osobistej i dbałości o wygląd zewnętrzny
 • trening ekonomiczny
 • zajęcia z gospodarstwa domowego (w tym: przygotowywanie prostych posiłków, prace porządkowe w domu, obsługa urządzeń technicznych i audiowizualnych)
 • zasady odpowiedniego zachowania się;

z zakresu przygotowania do życia w środowisku społecznych:

 • ćwiczenia z orientacji przestrzennej
 • trening wiedzy o sobie samym
 • trening umiejętności interpersonalnych
 • ćwiczenia umiejetności komunikacyjnych
 • ćwiczenia umiejętności rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach miedzyludzkich
 • trening asertywności
 • ćwiczenia umiejętności korzystania z Internetu i komunikowania się poprzez Internet
 • ćwiczenia aktywności w różnych sytuacjach społecznych
 • ćwiczenia w pełnieniu roli uczestnika WTZ, domownika, klienta, obywatela, pracownika;

z zakresu rozwijania psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy:

 • ćwiczenia umiejętności pracy w zespole i współodpowiedzialności za wykonywane zadanie
 • rozwijanie sprawności manualnej i ruchowej
 • ćwiczenia koncentracji uwagi i pamięci
 • ćwiczenia wytrwałości w pracy i odpowiedzialności, doprowadzania powierzonego zadania do końca
 • rozwijanie tempa pracy i motywacji
 • ćwiczenie w zakresie dokładności wykonania zadania
 • wdrażanie do przestrzegania dyscypliny pracy i przepisów BHP
 • trening przygotowania do podjęcia pracy
 • ćwiczenia w zakresie samodzielnego planowania, kontrolowania i wykonywania zadania;

z zakresu rozwijania umiejętności zawodowych:

 • zajęcia krawieckie, hafciarskie i tkackie
 • zajęcia z zakresu stolarstwa i prac remontowych
 • zajęcia gastronomiczne i kuchenne
 • ceramika
 • witraż
 • zajęcia plastyczne
 • obsługiwanie wybranych programów komputerowych - stosowanie technik komputerowych i multimedialnych, w tym programów użytkowych i Internetu
 • praktyki zawodowe na terenie warsztatu
 • praktyki zawodowe w miejscu pracy;

rozwijanie innych umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii:

 • ćwiczenia percepcji wzrokowej
 • ćwiczenia percepcji słuchowej
 • ćwiczenia wyobraźni
 • ćwiczenia kompleksowego odbierania wrażeń zmysłowych
 • ćwiczenia orientacji kierunkowej i przestrzennej
 • ćwiczenia poprawnego wypowiadania się
 • ćwiczenia umiejętności poznawania i nazywania swoich uczuć
 • inne;
Rozlicz PIT z PITax.pl