Co proponujemy Co proponujemy

ZESPÓŁ REHABILITACYJNO - TERAPEUTYCZNY

Zespół Rehabilitacyjno – Terapeutyczny powstał z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie w 2006 r.

Cele i zadania, jakie stawia przed sobą Zespół, obejmują prowadzenie interdyscyplinarnej pomocy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  poprzez:

 • ustalenie wielospecjalistycznej diagnozy (psychologiczno – logopedycznej oraz oceny sfery ruchowej dziecka);
 • opracowanie i wdrożenie szczegółowego wielospecjalistycznego i kompleksowego postępowania w sferze psychicznej, ruchowej, społecznej i emocjonalnej rozwoju dziecka, między innymi prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii oraz rehabilitacji dziecka,
 • opracowanie i realizowanie psychologicznych programów wsparcia rodziny dziecka niepełnosprawnego;
 • dostarczanie rodzicom informacji o uprawnieniach i możliwych formach pomocy, niezbędnych adresach itp.;
 • pomoc w skontaktowaniu się rodziców z innymi rodzicami, będącymi w podobnej sytuacji oraz odpowiednimi organizacjami;
 • maksymalne ograniczenie negatywnych skutków niepełnosprawności i umożliwienie dalszego pomyślnego rozwoju;
 • zapobieganie utrwalaniu się niepełnosprawności i umożliwienie względnie prawidłowego rozwoju z pomocą terapeutyczną;
 • uruchamianie wszystkich potencjalnych rezerw procesu rozwojowego u dzieci, których niepełnosprawność jest nieodwracalna – przez co poprawia się ich funkcjonowanie osobiste i społeczne;
 • zidentyfikowanie mocnych stron u dzieci wielorako, głęboko niepełnosprawnych, budowanie satysfakcjonujących form kontaktu i aktywności oraz zapobieganie pogłębianiu się objawów;
 • wcześniejsze zdobywanie sprawności w zakresie samoobsługi;
 • osiąganie większej sprawności ruchowej, dojrzałości poznawczej i emocjonalnej, co umożliwia uzyskanie gotowości do uniezależnienia od rodziców w przyszłości;
 • lepszy, bardziej harmonijny rozwój dziecka w pierwszych latach jego życia;
 • dzieci, które są trwale niepełnosprawne, dzięki wczesnej pomocy mogą  rozwijać cechy osobowości istotne w funkcjonowaniu, jako osoby dorosłej;
 • budowanie, kształtowanie i wspomaganie porozumiewania się dzieci.

W ramach działań Zespołu powołana została Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością - spotkania grupy z psychologiem odbywają się średnio raz w miesiącu.


Nasze zadania realizujemy głównie  poprzez:

 • terapię zajęciową – grupową i indywidualną,
 • zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej,
 • terapię psychologiczną,
 • terapię logopedyczną.

W okresie letnim organizowaliśmy również zajęcia z hipo- i hydroterapii oraz wyjazdy krajoznawcze, imprezy okolicznościowe.

 

W ramach wspomagania rozwoju stosujemy znane  i uznawane na całym świecie metody terapii i rehabilitacji m.in.  terapię zaburzeń sensorycznych, terapię behawioralną, program terapii TEACCH, muzykoterapię, plastykoterapię, biblioterapię, Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Programy Aktywności Knillów  i wiele innych.

Prowadziliśmy także kółka tematyczne, tak by  każdy z naszych podopiecznych miał  możliwość  rozwijania swoich zainteresowań. Były to: zajęcia kulinarne, ceramiczne, komputerowe, plastyczne i fotograficzno – krajoznawcze.

   

Oprócz działalności typowo terapeutycznej pragniemy również realizować misję społeczną -  zmniejszać bariery, niechęć i strach  wobec niepełnosprawności u osób w pełni sprawnych.

Zespół Rehabilitacyjno - Terapeutyczny sprzyja nawiązaniu nowych znajomości i 

kontaktów społecznych, co nie pozostaje bez znaczenia dla dzieci i młodzieży, która często jest izolowana od rówieśników. Integracji sprzyjają organizowane przez nas wycieczki rekreacyjne, kulturalno – krajoznawcze, jak również imprezy okolicznościowe np. Dzień Dziecka, Andrzejki i wiele innych.

Usługi przez nas oferowane świadczą doświadczeni specjaliści m.in. rehabilitanci, logopedzi, psychologowie, oligofrenopedagodzy.

Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  w wieku od 3 do 24 r.ż z terenu powiatu iławskiego i nowomiejskiego.

Każdy podopieczny Zespołu powinien posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Usługi rehabilitacyjno-terapeutyczne mają charakter bezpłatny.

 

Wszystkie osoby zainteresowane ofertą naszej placówki zapraszamy do naszej siedziby:

PSOUU Koło w Iławie

Zespół Rehabilitacyjno – Terapeutyczny

ul. 1-go Maja 5A

14-200 Iława

Tel: 89 649 79 49

Więcej informacji można uzyskać poprzez naszą stronę internetową lub pisząc na maila : zk.ilawa@psouu.org.pl

 

Rozlicz PIT z PITax.pl